Jedlo a pitie

Argin�n a melaton�n

Pin
+1
Send
Share
Send

Argin�n a melaton�n s� r�zne zl��eniny s r�znymi vplyvmi na telo, ale ich cesty sa neust�le stret�vaj� s pr��inou alebo lie�bou ochoren�. Lie�iv� synchronicita, ktor� tieto dve l�tky vytv�raj�, m�e v ruk�ch znal�ho lek�ra vies� k lie�be v�nych a dokonca �ivot ohrozuj�cich chor�b. Porozpr�vajte sa so svoj�m lek�rom, ak zva�ujete u��vanie argin�nu alebo doplnkov melaton�nu samotn�ch alebo spolo�ne na lie�bu zdravotn�ho stavu.

Melaton�n a argin�n

Melaton�n je prirodzene sa vyskytuj�ci horm�n, ktor� reguluje v� prebudenie a sp�nok. Melaton�n sa vyr�ba hlavne v epif�ze nach�dzaj�cej sa v mozgu. Va�e telo rob� melaton�n pomocou aminokyseliny tryptof�nu ako jednej zlo�ky.

Argin�n je aminokyselina. Zvy�ajne m�e va�e telo syntetizova� v�etok argin�n, ktor� potrebuje. Ob�as v�ak va�e telo potrebuje viac argin�nu z va�ej stravy - z �erven�ho m�sa, kur�iat, r�b, mlie�nych v�robkov a syrov. Argin�n sa pou��va na vytv�ranie prote�nov, vytvorenie relaxa�n�ho oxidu dusnat�ho v krvn�ch cievach a na opravu po�koden�ho tkaniva.

M�tvica

Zdvihy s� v�sledkom po�kodenia mozgov�ho tkaniva sp�soben�ho nedostato�n�m prietokom krvi alebo krvami rozpt�len�mi na mozgov� bunky z v�buchu krvnej cievy. �t�die vz�ahuj�ce sa na argin�n a melaton�n k m�tviciam sa zdaj� by� rozporupln�. Melaton�n obmedzuje po�kodenie mozgov�ho moku s jeho antioxida�nou vlastnos�ou. Zvy�uje tie� mno�stvo enz�mu, ktor� odstra�uje argin�n v mozgu. �t�dia z roku 2011 publikovan� v �asopise Journal of Pineal Research poskytla d�kaz, �e melaton�n chr�nen� mozgov� tkan�v u potkanov s indukovan�mi m�tvicami. Na druhej strane �t�die z roku 2008 s �udsk�mi subjektami uverejnen� v klinickej neurol�gii uk�zala, �e argin�n zlep�il pr�znaky mozgovej pr�hody dilat�ciou krvn�ch ciev v mozgu zv��en�m hladiny oxidu dusnat�ho.

Zdravie srdca

Argin�n a melaton�n m�u pom�c� pri podpore zdravia srdcov�ho svalu. Melaton�n m�e chr�ni� srdce pred po�koden�m vo�n�mi radik�lmi svojimi antioxida�n�mi vlastnos�ami. �t�dia "Journal of Hypertension" publikovan� v roku 2009 sk�mala ��inok melaton�nu na potkany, ktor�m bola podan� l�tka, o ktorej je zn�me, �e zvy�uje krvn� tlak a sp�sobuje tvorbu fibr�zneho tkaniva v srdci. Vedci zistili, �e melaton�n zabra�uje fibr�znemu rastu a chr�ni srdce potkanov pred po�koden�m oxidu dusnat�ho. Argin�n chr�ni srdce t�m, �e zni�uje krvn� tlak a zni�uje za�a�enie tekutiny u pacientov s kongest�vnym srdcov�m zlyhan�m.

Erektiln� dysfunkcie

Melaton�n aj argin�n prispievaj� k kask�de procesov spojen�ch s erekciou penisu. Argin�n p�sob� t�m, �e prispieva k produkcii oxidu dusnat�ho. Oxid dusnat� naopak podporuje erekciu predov�etk�m prostredn�ctvom vazodilat�cie a zv��en�ho prietoku krvi penilnou. Melaton�n podporuje erektiln� funkciu p�soben�m na mozog. �t�dia z roku 2000 uverejnen� v �t�dii "V�skum mozgu" sa zamerala na ��inok ve�k�ch d�vok melaton�nu na sexualitu samcov potkanov. Vedci skon�tatovali, �e melaton�n p�sobil na receptory seroton�nu a melaton�nu v mozgu potkanov na obnovenie sexu�lnej kompetencie.

Pin
+1
Send
Share
Send

Pozri si video: This Much Will Kill You (Marec 2020).